UMENIE SPRÁVNE SA ROZHODNÚŤ

Lektor: Yehuda Tagar

Miesto konania: Veľká sála

Termín: piatok 6. decembra
               18:00 – 21:00

Cena

20€

umenie spravne sa rozhodnut

O PREDNÁŠKE:

Každý občas stojíme pred zásadným rozhodnutím, ktoré zmení celý náš život. A často nielen náš. Tá miera zodpovednosti a možné dôsledky. Ako sa rozhodnúť „správne“? Správne v súlade so svojou dušou a svojím účelom. Aby sme svoje rozhodnutie v budúcnosti neoľutovali.

Je možné akoby sa pozrieť do budúcnosti na možné následky a rozhodnúť sa z miesta hlbšieho poznania?

Ale ani rozhodnúť sa správne niekedy nestačí. Niekedy sa rozhodnem a….   nič nespravím. Alebo začnem a mám problém vytrvať.

Kto je ten, kto sa rozhoduje? Čo nám bráni robiť veci, pre ktoré sme sa rozhodli? Čo je to vôľa a čo ju môže blokovať? Dá sa to nejako ovplyvniť?

ABOUT THE SESSION:

THE ART OF MAKING THE RIGHT DECISIONS

Once in a while we stand in front of the major decision that will influence our whole life. And more often not only ours. That level of responsibility and possible consequences…

How to make the „right“ decision? Right one in line with our soul and purpose, so that we don´t feel sorry in the future.

Is it possible to have a look into the future to see possible consequences and make a decision from a place of deeper knowing?

But even to make the right decision is sometimes not enough. Sometimes I decide and …. I do not do anything. Or I’ll start and I’m having trouble persevere.

Who is the one who decides? What prevents us from doing things for which we have decided? What is the will and what can it block? Is it possible to influence it?