Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Time management a redukcia stresu

Time management a redukcia stresu

Dvojdenný seminár Time a stress management s Jitkou Ševčíkovou je zameraný na time management, praktické manažérske zručnosti, sebapoznanie a rozhodovanie v ťažkých situáciách, Zameriava sa na stanovovanie priorít, učí ako zvládať stresové situácie. Sú v ňom zahrnuté metódy, ako lepšie využiť svoj ​​potenciál, naučiť sa delegovať, rozpoznať svoje silné a slabé stránky a podľa toho plánovať a orientovať sa vo svojom živote a prioritách.

Hlavné témy tohto workshopu:

 - Prevencia proti stresu – rozpoznanie vlastných stresorov, rozdelenie na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné, upozornenie na stres, ktorému je možné predchádzať, naučenie aktívnej techniky na priamu redukciu už vzniknutého stresu a identifikácia vlastných hraníc stresu. 
 - Prevencia v oblasti časového zvládania (efektívneho time managementu) – v tejto časti sa seminár zameriava na stanovovanie priorít a cieľov, umenie delegovať, rozlíšiť, čo sa delegovať dá a čo nie, rozhodovanie v ťažkých situáciách (pod časovým nátlakom), motiváciu a sebamotiváciu, cvičenie na tréning pamäte a stanovovanie si vlastných priorít.

Program semináru:

www.shutterstock.com

Prvý deň:

Vstupná analýza samého seba:

Cieľom vstupnej analýzy je uvedomiť si svoje krátkodobé osobné i pracovné ciele, silné stránky a slabiny, stresory a ich spúšťače, motivačné a demotivačné faktory v práci. Sú to aspekty, ktoré môžu spôsobovať stres, neúspech pri vyjednávaní a zlý časový management. Analýza je formou workshopu a interaktívneho zdieľania.
 

Prevencia proti stresu

 •     Čo je to stres, kedy vzniká a ako sa u koho prejavuje, či závisí na únave, odolnosti, aké sú hranice tolerancie voči stresu, aká je premenlivosť, čo hranice posúva, ako dlho dokážeme byť voči stresu rezistentní, na čo sa bez väčších ťažkostí adaptujeme - aktívne moderovaná diskusia.
 •     Prejavy stresu na fyzickej úrovni tela, emocionálne príznaky stresu, behaviorálne príznaky v spolupráci s druhými, najmä problémy pri spolupráci, menšia tolerancia, znížená výkonnosť, nadbytočné náreky, neschopnosť prejavovať sympatiu či účasť, nepozornosť, nižšia efektivita, zmena režimu, pocity únavy, zvýšená chorobnosť a ako tomu predchádzať.
 •     Špecifikácie negatívnych podnetov vyvolávajúcich stres, rozdelenie na stresory ovplyvniteľné a neovplyvniteľné, stanovovanie stratégie, ako na ne, výhody a nevýhody stresu (eustres X distres). Rozlíšenie prevencie a akcie na akútnu situáciu. Zvládanie stresu ako úplný základ duševnej hygieny. Popisy aktívneho prístupu ku zvládaniu stresu, burza nápadov k okamžitej redukcii stresu.
 •     Rozdelenie fáz stresu (Poplach - Rezistencia - Kolaps / Zvládnutie). Popis jednotlivých fáz, čo sa deje v tele pri kolapse v rovine kognitívnej, motorickej a vegetatívnej. Čo sa deje s organizmom, keď potlačené emócie, nahromadené látky a neriešené stresové situácie pretrvávajú a toxíny sa hromadia v tele, ako preventívne predchádzať poškodeniu fyzického i psychického zdravia.
 •     Prevencia - vedomá pozornosť ako nástroj zmeny, proces uvedomovania, emočné reakcie ktoré tvoria alebo odoberajú energiu, pozitívne myslenie, zmena spôsobu myslenia a zmena uhla pohľadu, využitie pamäte, plány, predstavivosť, dôležitosť sebapoznania a sebaregulácie. To všetko ako dôležitá súčasť prevencie.
 •     Akcia - dynamika versus upokojenie, cvičenie na zmenu návykov, burza nápadov k ritualizácii relaxovania, aké nástroje a cvičenia k tomu možno využiť na pracovisku. Námety, ako emócie nepotlačovať, ale vyjadrovať kultivovanou formou, "semafórové pravidlo", ako reagovať na oprávnenú alebo neoprávnenú kritiku, vyskúšanie scénok v praxi.
 •     Záver prvého vzdelávacieho dňa zhrnutím možností pozitívneho postoja k životu formou prevencie pracovného i osobného stresu, zásady pozitívneho programovania, možnosť kultivovanie emočnej inteligencie a práca s emočnou správou.

Druhý deň:

Prevencia v oblasti časového zvládania - kvalitný time management:

 •      Sebapoznanie - ako využiť podvedomie k plnému sústredeniu bez únavy. Prečo nás ciele stresujú a priority nám pomáhajú, cvičenie na stanovovanie priorít. Ako na chaos a časový stres - interaktívne diskusie, výmena nápadov, delegovanie, vysvetlenie rozdielu medzi koučingom a mentoringom ako nástrojom sebapoznania (vedieť čo a ako prežívame, schopnosť meniť svoje návyky, pomenovanie svojich hodnôt, dôležitosť emočného prežívania, ako funguje psychológia v tíme) .
 •      Rozhodovanie v ťažkých situáciách - sebapoznanie, vedenie a riadenie ako nástroj efektívneho rozhodovania, ako efektívne viesť porady alebo sa na ne pripravovať. Stanovovanie priorít a cieľov, metóda SMART s požiadavkou na jasný konkrétny výstup.
 •      Efektívne dosahovanie stanovených cieľov - naučiť sa cielene zamerať myseľ na dôležité osobné hodnoty, ktoré môžu byť premenné, pri nižšej energetickej záťaži, zvyšovanie možnosti využitia osobného potenciálu. Metóda pamäťových kolíčkov a preladenie do pozitívnej slučky.
 •      Motivácia - motivačný profil (temperament, charakter, schopnosti, vlohy, motivácia), čo je to hmotný a nehmotný stimul, motivujúce prostredie, ako ho vytvárať, ako oň požiadať nadriadeného, ​​partnera, rodinu či kolegov
 •      Delegovanie - aké sú dané schopnosti k plneniu poverení alebo úloh zadaných nadriadeným, vplyv autority alebo rešpektovania vedúceho na splnenie úlohy. Rozdelenie, čo delegovať a čo nikdy nedelegovať, delegovacie právomoci.
 •      Cvičenie na tréning pamäti, pomôcka pri zvládaní náročných úloh na zapamätávanie si.
 •      Ako spoznať tie pravé priority, oddeľovanie vecí naliehavých od dôležitých, prečo silná vnútorná vízia a nadhľad prekonávajú problémy, ako nebyť vo vleku ostatných. 5 parametrov pre splnenie požadovaných činností, ako obnoviť rovnováhu medzi prácou a súkromím. Work-life balance - praktické cvičenia.

Lektor: Jitka Ševčíková

Trvanie kurzu 2 dni od 9.00 do 16.00

Počet účastníkov - min. 10 max 20

Cena:

Normálna cenová hladina - 169 Eur

Nižšia cenová hladina - 149 Eur

Vyššia cenová hladina - 189 Eur

Čo znamenajú rôzne cenové hladiny?

Semináre je možné absolvovať aj samostatne ako jednodňové semináre:

Redukcia stresu 95 Eur

Time management  95 Eur

Foto:Shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!